VII Sesja Rady Gminy Babiak

VII SESJA ABSOLUTORYJNA RADY GMINY BABIAK na dzień 31 maja 2019 r. tj. piątek o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Prezentacja porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie Protokołu nr VI/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Raport o stanie Gminy Babiak:

a) przedstawienie raportu Gminy,

b) debata nad raportem Gminy,

c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Babiak za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:

a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2018 rok,

b) informacja o stanie mienia Gminy Babiak,

c) sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2018 rok,

d) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

e) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

f) ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych
wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
i sprawozdania finansowego,

g) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające ocenę z wykonania
budżetu gminy Babiak za 2018 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi,

h) zapoznanie z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok,

i) zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy dot. wykonania budżetu gminy za 2018 rok,

j) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 rok,

k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,

l) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.

10. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/84/19 Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2019 pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Ozorzyn G-492547- etap II o długości 0,137 km i drogi gminnej Brdów – Ostrowy G-492540 – etap II o długości 0,638 km „

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/19 z 15 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Babiak.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu gminy Babiak, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w miejscowości Zakrzewo.

15. Wnioski i zapytania radnych.

16. Wnioski i zapytania sołtysów.

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Babiak.