VIII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ) oraz § 23 ust.3 Uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy Babiak z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Babiak  (Dz.Urzęd. Woj.Wielkopolskiego Nr 132, poz.2139 ze zm.)  zwołuję VIII SESJĘ RADY GMINY BABIAK na dzień 28 czerwca  2019 r. tj.  piątek  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr VII/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym Gminy Babiak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na  lata 2019-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu dla zaopiniowania kandydata na ławnika.
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2018 rok
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Wnioski i zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Babiak.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Wiśniewski