Wójt Gminy Babiak ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 529, obręb Brdów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej

I. Powierzchnia dzierżawy: 0,7600 ha.
II. Wywoławczy czynsz dzierżawny w ujęciu rocznym: 300 zł + VAT (słownie: trzysta złotych 00/100) – usługa zwolniona z podatku VAT.
III. Czas i miejsce przetargu: 31 sierpnia 2023 roku, godzina 11.00 w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku.
IV. Okres obowiązywania umowy dzierżawy: od dnia 2 października 2023 r. do dnia 1 października 2026 r.
V. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:
1. złożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;
2. złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy;
3. złożą oświadczenie dotyczące Przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
VI. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21 w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.

Zarządzenie Wójta Gminy Babiak nr 265-23