Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

L.p.PołożenieNr geod.Pow. haNr KWOpis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy BabiakCena wywoławcza
1.Polonisz338
339
0,9628
0,4126
KN1K0001057/0 Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 338 i 339 o pow. odpowiednio: 0,9628 ha i 0,4126 ha użytkowana obecnie rolniczo z przeznaczeniem na realizację zabudowy obsługi rolnictwa z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dla działki gruntu 338 wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zakładu przetwórstwa owocowego wraz z infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na lokalizacje zabudowy obsługi rolnictwa. W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwietnia 2017r. w/w działki to tereny o dominującej funkcji przemysłu, baz , składów oraz usług oznaczone symbolem P,U.158 000zł + obowiązujący VAT
 Łącznie 1,3754   

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.