WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2021 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 15 ust.2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 6/21 z dnia 08.03.2021 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021 wybrano następujące oferty:

a)      Zorganizowanie 3 rodzinnych rajdów rowerowych, 3 rodzinnych marszów Nordic Walking, Biegu Powstańczego, spotkania kulinarnego oraz festynu rodzinnego – Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW” w Brdowie (7.500,00 zł).

b)      Zorganizowanie XII Biegu im. Poli Negri, wydarzenia upamiętniającego 80 rocznicę powstania Getta Żydowskiego na terenie Nowin Brdowskich i Bugaja, Nocy Świętojańskiej oraz wystawy połączonej z pokazem starych dokumentów oraz zdjęć Brdowa – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (6.500,00 zł).

c)      Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (10.000,00 zł).

Wójt Gminy Babiak

(-) Wojciech Chojnowski