WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2022 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 15 ust.2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 8/22 z dnia 24.02.2022 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 wybrano następujące oferty:

a)      Zorganizowanie 2 rodzinnych rajdów rowerowych, 2 rodzinnych marszów Nordic Walking, Biegu Powstańczego, spotkania kulinarnego oraz festynu rodzinnego – Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW” w Brdowie (7.500,00 zł).

b)      Zorganizowanie XIII Biegu im. Poli Negri, obchodów Powstania Styczniowego, Nocy Świętojańskiej oraz Pożegnania Lata – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (6.500,00 zł).

c)      Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (10.000,00 zł).

Babiak, 25.02.2022 r.

Sporządziła:  Robert Wertka

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski