WYNIKI Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1.2017.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1.2017 na ,,Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak„.

  1. Liczba otrzymanych ofert – 4
  2. Liczba odrzuconych ofert – 2
  3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
  4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:

Działalność Usługowa , Maciej Kołodziejski Brdów, ul. Ks. Józefa Markowskiego 10, 62-620 Babiak

  1. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą ceną   i najwyższą ceną:

Dwie złożone oferty spełniły wymogi formalne. Mając na uwadze kryterium wyboru-najniższą cenę – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Działalność Usługowa , Maciej Kołodziejski Brdów, ul. Ks. Józefa Markowskiego 10, 62-620 Babiak
Oferta wybrana  – 6 410,65 zł. (brutto)
Oferta z najniższą ceną    – 6 410,65 zł. (brutto).
Oferta z najwyższą ceną – 13 087,33 zł. (brutto).

Komisja przetargowa:
Tadeusz Sierakowski
Ireneusz Wiśniewski
Jerzy Pietrzak
Zbigniew Witaszek