X Sesja Rady Gminy Babiak

X SESJA RADY GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu  25 września  2019 r. tj.  środa  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr IX/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na  realizację zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej na  terenie Gminy Babiak.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie : ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz niektórych innych składników wynagradzania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w      miejscowości Bogusławice,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny w miejscowości Zwierzchociny.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr IX/103/2019 Rady Gminy Babiak z dnia 09 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę nr XII/93/15 Rady Gminy Babiak z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.
 17. Wnioski i zapytania radnych.
 18. Wnioski i zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Babiak.