X Sesja Rady Gminy Babiak.

X  SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 07 października  2015 r. tj.  środa  o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr  IX/15  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Dębnie Królewskim na remont i konserwację dachu, ścian i cokołu prezbiterium, zakrystii oraz kruchty bocznej kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2015 pożyczki długoterminowej z
  przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej G 492-562 Bogusławice – Góraj.
 10. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 11. Wprowadzenie zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowania Gminy Babiak na lata
  2015-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
  międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Koło zadania
  związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
  bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji infrastruktury na nieruchomości położonej w miejscowości Maciejewo Gmina Osiek Mały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „POLNA” ulicy w miejscowości Babiak
  w Gminie Babiak.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
  Transportowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i
  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak
 18. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych
  przez radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
  Kierownika USC, Zastępcę Kierownika USC, kierowników gminnych jednostek
  organizacyjnych  oraz osoby wydające w imieniu Wójta decyzje administracyjne,
  według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.
 19. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za I półrocze 2015 roku.
 20. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Babiak