XI Sesja Rady Gminy Babiak

XI SESJA  RADY GMINY BABIAK odbędzie się  08 listopada  2019 r. tj.  piątek o godz. 1200  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr X/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na  lata 2019-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za      gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Babiaku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawę obliczania  podatku rolnego na obszarze Gminy Babiak w 2020 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na rok 2020.
 18. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.
 19. Wnioski i zapytania radnych.
 20. Wnioski i zapytania sołtysów.
 21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Wiśniewski