XI Sesja Rady Gminy Babiak

Urzad Gminy w BabiakuXI SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. tj. środa o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr X/15 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
 9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowania Gminy Babiak na lata 2015-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016
  rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania
  podatku rolnego na obszarze gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Babiak.