XII Sesja Rady Gminy Babiak.

XII SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 3 stycznia 2020 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XI/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030:
a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej,
e) dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie,
f) podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przyjętymi poprawkami.
8. Uchwalenie budżetu Gminy Babiak na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie,
g) dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez komisje, radnych oraz ich
przegłosowanie,
h) podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Babiak z dnia
09 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Babiak na rok
szkolny 2019/2020
12. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych
na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
14. Sprawozdania roczne z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Babiak
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Wnioski i zapytania sołtysów.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Babiak.