XII Sesja Rady Gminy Babiak

Urzad Gminy w BabiakuXII SESJA RADY GMINY B A B I A K odbędzie się w dniu 09 grudnia 2015 r. tj. środa o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XI/15 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 27.11.2015r. złożonego przez Radnego Szymona Simińskiego.
 7. Wnioski i zapytania radnych.
 8. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2015 rok.
 10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata
  2016-2024.
 11. Uchwalenie budżetu gminy Babiak na 2016 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  b) przedstawienie opinii stałych komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
  e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
  f) dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie,
  g) dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez komisje, radnych oraz ich przegłosowanie,
  h) podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
  również trybu ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babiak,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Babiak w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia„ z siedzibą w Kramsku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych na 2016 rok.
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Babiak.