XIX Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy Babiak

Uprzejmie informuję, że XIX SESJA RADY GMINY BABIAK  odbędzie się w dniu 26 października  2016 r. tj.  środa  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XVIII/16  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych  na 2016 rok.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2016-2024.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków        transportowych.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości  na 2017 rok.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i    Rozwiązywania Problemów Narkomanii na rok 2017.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do uchylenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Babiak dotyczącej działek nr 271/2 i 271/3, obręb Babiak przy ul. Poznańskiej.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa     użytkowania wieczystego przez Gminę Babiak od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 19. Wnioski i zapytania radnych.
 20. Wnioski i zapytania sołtysów.
 21. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Babiak.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Wiśniewski