XL Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję, że XL SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 05 września 2014 r. tj. piątek , o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXIX/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 9. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Bogusławice, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Alojzemu Bartoszewskiemu) .
 10. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Bogusławice, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Krzysztofowi Berentowi).
 11. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Brdów, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Ferdynandowi Junkiert).
 12. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Kiejsze, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Pani Beacie Strzeleckiej).
 13. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Osówie, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Michałowi Pałubińskiemu).
 14. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Stypin Lucynowo, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Pani Beacie Mazurek).
 15. Zatwierdzenie wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej
  Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
  w roku 2013.
 16. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w okresie od dnia
  01 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 roku.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski