XV Sesja Rady Gminy Babiak

Hern Gminy BabiakXV SESJA RADY GMINY B A B I A K odbędzie się w dniu 11 maja 2016 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/16 poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Babiak,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Lubotyń.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Żurawieniec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Babiak.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Babiak.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Babiak.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
 17. Wnioski i zapytania radnych.
 18. Wnioski i zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Babiak.