XVI Sesja Rady Gminy Babiak

XVI SESJA ABSOLUTORYJNA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 17 czerwca   2020 r. tj.  środa  o godz. 1200  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XV/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie        międzysesyjnym.  
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Raport o stanie Gminy Babiak:

a) przedstawienie raportu Gminy,
b) debata nad raportem Gminy,
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Babiak za  2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:

a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2019 rok,
b) informacja o stanie mienia Gminy Babiak,
c) sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2019 rok,
d) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Babiak za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
e) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Babiak za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
f) ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych
wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy   i  sprawozdania finansowego,
g) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające ocenę z wykonania  budżetu gminy Babiak za 2019 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
h) zapoznanie z  opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
i) zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy  dot. wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
j) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem finansowym Gminy za 2019 rok,
k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, 
l) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi          

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na  lata 2020-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Koło na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Wierzbinek  na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad  zabytkami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Babiak.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnego klubu dziecięcego.
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Babiak.