XVI Sesja Rady Gminy Babiak.

Hern Gminy BabiakXVI SESJA ABSOLUTORYJNA RADY GMINY BABIAK  odbędzie się w dniu 29 czerwca   2016 r. tj. środa o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XV/16 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy Babiak za  2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:

a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2015 rok,
b) sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2015 rok,
c) informacja o stanie mienia Gminy Babiak,
d) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Babiak za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
e) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy
sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Babiak za 2015 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego,
f) ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych
wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
i  sprawozdania finansowego,
g) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu
budżetu gminy Babiak za 2015 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi,
h) zapoznanie z  opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
i) zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy dot. wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
j) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem finansowym Gminy za 2015 rok,
k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok,
l) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
9. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata  2016-2024.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągach dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Babiak.
11. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Mchowo oznaczonej  nr geod. 30/44,
12. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Mchowo oznaczonej nr geod. 30/98.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
14. Wnioski i zapytania radnych.
15. Wnioski i zapytania sołtysów.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Babiak.