XVII Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakXVII  SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2016 r. tj.  środa  o godz. 1200  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XVI/16 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w  latach 2016- 2017.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 9. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na         lata  2016-2024.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków  korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest  Gmina Babiak.
 11. Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości  Ozorzyn, na rzecz najemcy i rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babiak.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami-właścicielami działek przyległych do drogi gminnej w Babiaku, gmina Babiak w sprawie nadania nazwy ulicy „……” drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak,  oznaczonej numerami geodezyjnymi 306/2, 323/9 i 324/1.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy  Babiak Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022.
 15. Wyrażenie zgody na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubotyniu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w       miejscowości Babiak.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty     całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie w roku 2015.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Babiak”
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Babiaku
 20. Wnioski i zapytania sołtysów.
 21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Babiak.