XVIII Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy Babiak, że XVIII  SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu 28 września   2016 r. tj.  środa  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XVII/16 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babiak.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 9. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na        lata  2016-2024.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Babiak.
 11. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych    przez radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownika USC, Zastępcę Kierownika USC, kierowników gminnych jednostek        organizacyjnych  oraz osoby wydające w imieniu Wójta decyzje administracyjne,     według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 12. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za I półrocze 2016 roku.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 14. Wnioski i zapytania radnych.
 15. Wnioski i zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Babiak.