XX Sesja Rady Gminy Babiak

Herb Gminy Babiak
Uprzejmie informuję, że XX SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 16 grudnia  2016 r. tj.  piątek  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XIX/16 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.  
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
8. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata  2016-2024.
9. Uchwalenia budżetu Gminy Babiak na 2017 rok.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii stałych komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie,
g) dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez komisje, radnych oraz przegłosowanie,
h) podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
10.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2017-2025.
11.Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
13.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Babiak.
14.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych na 2017 rok.
16.Wnioski i zapytania radnych.
17.Wnioski i zapytania sołtysów.
18.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
19.Wolne wnioski i informacje.
20.Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Babiak.