XXI Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy Babiak

XXI  SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 15 lutego 2017r. tj.  środa  o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XX/16 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2017 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2017-2025,
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno – przedszkolnego w Babiaku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za usuwanie drzew krzewów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Wiosenna” ulicy w miejscowości Babiak, gmina Babiak.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami właścicielami działek przyległych do obecnej ulicy 22 Lipca, gmina Babiak, dotyczących zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerami geodezyjnymi 87/1 i 87/1.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami – właścicielami działek przyległych do obecnej ulicy Świerczewskiego, gmina Babiak, dotyczących zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego położonej miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym 86/2.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
17. Wnioski i zapytania radnych.
18. Wnioski i zapytania sołtysów.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Babiak