XXII Sesja Rady Gminy Babiak

Herb Gminy BabiakXXII  SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 29 marca 2017r. tj.  środa  o godz. 1200  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXI/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2017 pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Ozorzyn G-492547”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w zakresie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2017-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Ozorzyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w        miejscowości Lubotyń.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Babiak na lata 2017 – 2020”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i      gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, po zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty i Związki Zawodowe.
 22. Wnioski i zapytania radnych.
 23. Wnioski i zapytania sołtysów.
 24. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Babiak.