XXIV Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakUprzejmie informuję  że  XXIV  SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu 02 czerwca 2017r. tj.  piątek  o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
    3. Przyjęcie Protokołu nr XXIII/17  poprzedniej sesji Rady Gminy.
    4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  
        z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
    5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
        międzysesyjnym.   
    6. Wystąpienia zaproszonych gości.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem   
        z wykonania budżetu gminy Babiak za  2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie
        absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:
        a) sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy Babiak za 2016 rok,
        b) informacja o stanie mienia Gminy Babiak,
        c) sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2016 rok,
        d) zapoznanie  z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
            w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania
            budżetu Gminy Babiak za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia
            komunalnego,
       e) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej
           Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy
           sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Babiak za 2016 rok wraz
           z informacją o stanie mienia komunalnego,
       f) ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych
            wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
            i  sprawozdania finansowego,
       g) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  zawierające ocenę z wykonania
           budżetu gminy Babiak za 2016 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia
            absolutorium Wójtowi,
       h) zapoznanie z  opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
           w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie
           udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za
           2016 rok,
       i) zapoznanie z  opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy
          dot. wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
       j) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem
           finansowym Gminy za 2016 rok,
       k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
            finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,                   
       l) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
           Gminy.
       8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
       9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
           i zbiorowego odprowadzania ścieków.
     10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyłączenia
           miejscowości Stefanowo z sołectwa Żurawieniec i włączenia jej do sołectwa Babiak,
           włączenia miejscowości Stefanowo do miejscowości Babiak i likwidacji nazwy
           miejscowości Stefanowo.
     11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół
           w Bogusławicach
     12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół
           w Bogusławicach
     13. Wnioski i zapytania radnych.
     14. Wnioski i zapytania sołtysów.
     15. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
     16. Wolne wnioski i informacje.
     17. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady Gminy
                                /-/ Ireneusz Wiśniewski