XXIX Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy Babiak

 

XXIX  SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. tj.  piątek  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XXVIII/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
8. Uchwalenie budżetu Gminy Babiak na 2018 rok.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii stałych komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
f) dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie,
g) dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez komisje, radnych oraz ich przegłosowanie,
h) podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2018-2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przysługiwania diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Babiak.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Babiak na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchy drogowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/156/16 Rady Gminy Babiak z 28 września 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/69/03 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Poznańskiej w Babiaku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Malinowa drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, działka oznaczona numerem geodezyjnym 607/4.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Szkolna drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, działka oznaczona numerem geodezyjnym nr 273/6.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Różana drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, działka oznaczona numerem geodezyjnym 325/2.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Poznańskiej w miejscowości Babiak na odcinku położonym na działkach o numerach geodezyjnych 543/6, 121/11 i 123/6, obręb Babiak na ulicę Kopernika.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lipowa drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 564/14 i 563/12.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Poznańskiej w miejscowości Babiak na odcinku położonym na działkach o numerze geodezyjnym 540/1, obręb Babiak na ulicę Wrzosową.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Poznańskiej w miejscowości Babiak na odcinku położonym na działce o numerze geodezyjnym 121/12, obręb Babiak na ulicę Sezamową.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Łąkowa drodze gminnej położonej w miejscowości Ozorzyn, działka oznaczona numerem geodezyjnym 65.
24. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych na 2018 rok.
26. Wnioski i zapytania radnych.
27. Wnioski i zapytania sołtysów.
28. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
29. Wolne wnioski i informacje.
30. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ireneusz Wiśniewski