XXVIII Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakUprzejmie informuję, że XXVIII  SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu 08 listopada 2017r. tj.  środa  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXVII/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie        międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2017 – 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków       transportowych na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji cennika na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów komunalnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Babiak.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Babiaku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Babiaku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brdowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bogusławicach w ośmioletnią Szkołę  Podstawową w Bogusławicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 2018 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej wchodzącej  w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 22. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 23. Wnioski i zapytania radnych.
 24. Wnioski i zapytania sołtysów.
 25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Babiak.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Wiśniewski