XXXI Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakUprzejmie informuję, że XXXI  SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. tj.  środa  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXIX/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie        międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na   realizację zadań inwestycyjnych  w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Babiak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/288/17 Rady Gminy Babiak z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa        drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Babiak na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze  oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki   pedagogów logopedów, doradców zawodowych i psychologów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji    urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz        zapobiegania bezdomności zwierząt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania sołectwom Gminy Babiak mienia komunalnego.
 13. Wnioski i zapytania radnych.
 14. Wnioski i zapytania sołtysów.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Babiak.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Wiśniewski