XXXII Sesja Rady Gminy.

XXXII  SESJA  RADY  GMINY  BABIAK   odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. tj.  środa  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXI/18 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2018 – 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach 2018 – 2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Babiak na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Wodna” drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 255/2 i 268/3.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Babiak stanowiącej własność Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębno Królewskie stanowiącej własność Gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osówie stanowiącej własność Gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zakrzewo stanowiącej własność Gminy.
 17. Wnioski i zapytania radnych.
 18. Wnioski i zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Babiak.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Wiśniewski