XXXIII Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy Babiak

XXXIII SESJA RADY GMINY B A B I A K odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXII/18 z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Babiak.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie za 2017 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy Babiak za II półrocze 2017r.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2017r.
 13. Wnioski i zapytania radnych.
 14. Wnioski i zapytania sołtysów.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Wiśniewski