XXXIII Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy  B A B I A K, że  XXXIII SESJA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 06 grudnia 2013 r. tj.  piątek, o godz. 1300 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXII/13  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym   z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
 9. Określenie ceny za 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
  na terenie Gminy Babiak w 2014 roku.
 10. Uchwalenie programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi
  oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 11. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych na rok 2014.
 12. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Narkomanii na rok 2014.
 13. Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na
  dofinansowanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym
  i Przemocą  w Koninie.
 14. Ustalenie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania
  w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej
  w miejscowości Brdów, stanowiącej własność Gminy na nieruchomość stanowiącą
  własność Banku Spółdzielczego w Wierzbinku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości  położonej w miejscowości
  Lubotyń, stanowiącej własność Gminy  na nieruchomość położoną w miejscowości
  Wiecinin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości
  Wiecinin.
 18. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Babiak.                                                                                                Przewodniczący Rady                                                                                           /-/ Ireneusz Wiśniewski