XXXIV Sesja Rady Gminy Babiak

XXXIV  SESJA ABSOLUTORYJNA  RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu    06 czerwca   2018 r. tj.  środa  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XXXIII/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Babiak za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Babiak za 2017 rok,
b) informacja o stanie mienia Gminy Babiak,
c) sprawozdanie finansowe Gminy Babiak za 2017 rok,
d) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Babiak za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
e) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2017 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego,
f) ewentualne żądanie Rady Gminy dot. przedłożenia przez Wójta dodatkowych
wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
i sprawozdania finansowego,
g) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające ocenę z wykonania
budżetu gminy Babiak za 2017 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi,
h) zapoznanie z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Babiak z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok,
i) zapoznanie z opinią Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy
dot. wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
j) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i nad sprawozdaniem
finansowym Gminy za 2017 rok,
k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,
l) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.
8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Bogusławicach
wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/150/12 Rady Gminy Babiak z
dnia 26 września 2012 r. w sprawie statutu „ Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Babiaku”,
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Babiaku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym,
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych Gminy Babiak,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Babiak,
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Babiak na lata 2018-2022,
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
położonej w obrębie geodezyjnym Stypin Lucynowo ozn. nr geod. 250/1 o pow.
0,1268 ha przyległą do działki należącej do Grzegorza Lewandowskiego,
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
położonej w obrębie geodezyjnym Stypin Lucynowo ozn. nr geod. 250/1 o pow.
0,1268 ha przyległą do działki małż. Jadwigi i Piotra Zawierucha,
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
położonej w obrębie geodezyjnym Stypin Lucynowo ozn. nr geod. 250/2 o pow.
0,0301 ha przyległą do działki Zbigniewa Pawlaka,
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
położonej w obrębie geodezyjnym Stypin Lucynowo ozn. nr geod. 250/3 o pow.
0,0309 ha przyległą do działki małż. Ewy i Leszka Marciniak,
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
położonej w obrębie geodezyjnym Stypin Lucynowo ozn. nr geod. 250/4 o pow.
0,0148 ha przyległą do działki Grzegorza Lewandowskiego,
21.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
położonej w obrębie geodezyjnym Stypin Lucynowo ozn. nr geod. 250/5 o pow.
0,0056 ha przyległą do działki małż. Wojciecha i Ilony Bartczak.,
22. Wnioski i zapytania radnych.
23. Wnioski i zapytania sołtysów.
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ireneusz Wiśniewski

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Wiśniewski