XXXVI SESJA RADY GMINY BABIAK

XXXVI SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 r. tj. piątek o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie Protokołu nr XXXV/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy Babiak.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Babiak.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i psychologów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babiak.
14. Wnioski i zapytania radnych.
15. Wnioski i zapytania sołtysów.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Babiak