XXXVI Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy BABIAK, że XXXVI SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. tj. środa, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXV/14  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 10. Zaciągnięcie w 2014 roku pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w m.Babiak ul.Dworcowa G-492586 o dł. 0,69 km”.
 11. Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak  dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ”Przebudowa dróg powiatowych nr 3199P, 3427P Babiak-Kiejsze i 3426P Babiak-Dęby Szlacheckie”.
 12. Udzielenie pomocy finansowej Gminie i Miastu Izbica Kujawska na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 13. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.z 2012 r. poz.1059 ze zm.).
 14. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  zabudowanej położonej w miejscowości Bogusławice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lubotyń.
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
 18. Rozpatrzenie wniosku Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Babiaku z dnia 28.01.2014 r. dot. działań radnego Gminy Babiak –   Szymona Simińskiego.
 19. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.