XXXVIII Sesja Rady Gminy Babiak

XXXVIII  SESJA   RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 12 października  2018 r. tj.  piątek  o godz. 1200 sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXVII/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na  lata 2018-2027,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Narkomanii na rok 2019,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z       organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3       ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie   na 2019 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność       Gminy Babiak Panu Marcinowi B.,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność       Gminy Babiak Panu Włodzimierzowi Ł.,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości       Ozorzyn,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji do spółek wodnych,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak na rzecz Gminy Wierzbinek na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w
 18. Lubotyniu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2019 rok za odzysk  i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…-odpady komunalne łącznie z frakcjami       gromadzonymi selektywnie.Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
 21. Wnioski i zapytania radnych.
 22. Wnioski i zapytania sołtysów.
 23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Babiak.