Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXXIV/363/22 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Babiak oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy/Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 16listopada 2022 r. do 23grudnia 2022 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy w Babiaku, ul. Plac Wolności 5,62-620 Babiak (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@babiak.org.pl.

Załączniki:

Formularz_uwag_konsultacje_społeczne ( aby pobrać proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „zapisz link jako…” )

Strategia_Rozwoju_Gminy_Babiak