Zapytanie ofertowe.

Rozeznanie rynku – zakup 24 szt. laptopów do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

 

Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym zakupu 24 nowych laptopów według specyfikacji określonej przez Zamawiającego. Termin realizacji dostaw: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. Płatność:  jednorazowa po protokolarnym odbiorze sprzętu. Sposób wyszczególnienia zamawianego sprzętu na fakturze wskaże Zamawiający. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia rozeznania i jego powtórnego przeprowadzenia w przypadku ofert niespełniających warunków technicznych lub przekraczających środki finansowe zaplanowane przez Zamawiającego. Kryterium oceny ofert-cena=100%.  Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt:  min. 12-m-cy.

Ofertę wraz z wypełnioną specyfikacją sprzętową należy przesłać mailowo (uzupełniony skan formularzy z podpisem!) na adres fundusze@babiak.org.pl, faksem pod nr 632711624 lub osobiście/kurierem/pocztą dostarczyć do Urzędu Gminy w Babiaku (Plac Wolności 5, 62-620 Babiak) w terminie do dnia 23.01.2019 r. do godz. 12.00.

Sprawę prowadzi: Radosław Bartczak, tel. 632711071, e-mail: fundusze@babiak.org.pl