Zapytanie ofertowe

Babiak, 20 lipca 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 /2022
( dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty netto 130 000,00. ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Gminna Spółka Wodna w Babiaku
Adres: ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie
62-620 Babiak
Tel./fax: (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca:

a/

 • konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak długości 5 000 mb w tym
 • wykoszenie porostów i wygrabienie z dna rowu,
 • karczowanie i usuwanie krzaków drzew o obwodzie do 50 cm ze skarp,
 • czyszczenie przepustów.
  Ww. prace należy wykonać mechanicznie. 

b/ usuwanie awarii drenarskich – materiały po stronie Zamawiającego – 20 godz.

c/ przebudowa przepustów – materiały(rury) po stronie Zamawiającego.

przepust fi 800 długość 11 mb, fi 500 długość – 18 mb.

2. Cena powinna dotyczyć:

 • przy konserwacji odcinka rowu – 1000 mb,
 • przy usuwaniu awarii – 1 godziny,
 • przy przebudowie przepustów – 1mb fi 500 i fi 800.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z ofert oraz zmiany zakresu      zamówienia.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

 • wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez  Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
 • określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych adresu poczty elektronicznej oraz   innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę    podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
  Wymagania dotyczące rozliczeń:
 • zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo  wystawionej faktury wraz z podpisanym końcowym protokołem odbioru robót.

Wskazane jest aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przeprowadził wizję lokalną terenu wykonania robót.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani dokonanej wizji lokalnej w terenie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2022 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 • zawierać termin ważności oferty – 30 dni.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: woda_scieki@babiak.org.pl lub poczty na adres – Gminna Spółka Wodna w Babiaku, ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak do dnia 29.07.2022 r. do godz. 1200

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2022 r. o godz. 1200, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 02.08.2022 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W trakcie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena 100% – najniższa cena,
 • cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść  w czasie realizacji projektu,
 •  cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.
 • cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto wyrażoną w złotych polskich, obejmującą  wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 • Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych.
 • cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela : Tadeusz Sierakowski nr tel. 609305900,

Przewodniczący GSW
T
adeusz Sierakowski