Zapytanie ofertowe nr 3/2020 – dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”

                                                                                                         Babiak, 27 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2020
(dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gminna Spółka Wodna w Babiaku
Adres:   ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie, 62-620 Babiak
Tel./fax:  (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca:
 a/ zadanie nr 1 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości        1 800 mb w tym:

–  wykoszenie  porostów
– odmulanie dna rowu do głębokości minimum 0,5 m i średnicy 0,5 m,
– rozplantowanie urobku,
– usunięcie zakrzaczeń, pni drzew,
– odmulenie przepustów.

 b/ zadanie nr 2 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości       6 150 mb w tym:

–  wykoszenie    porostów,
–  karczowanie i usuwanie krzaków ze skarp,
– czyszczenie przepustów.

Ww. prace należy wykonać mechanicznie. 

2. Cena powinna dotyczyć odcinka 1000 mb ( osobno dla zadania nr 1 i nr 2)

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności     do posiadanych środków finansowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferenta osobo dla każdego zadania.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

– wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
– ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez    Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
– określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych adresu poczty elektronicznej oraz      innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
– Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę     podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące rozliczeń:
– zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo    wystawionej faktury wraz z podpisanym końcowym protokołem odbioru robót.
Wskazane jest aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przeprowadził  wizję lokalną terenu wykonania robót.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani dokonanej wizji   lokalnej w terenie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2020 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę,
– zawierać termin ważności oferty – 30 dni.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:      woda_scieki@babiak.org.pl lub poczty na adres – Gminna Spółka Wodna w Babiaku, Poznańska 24, 62-620 Babiak do dnia 03 sierpnia 2020 r. do godz.11.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 sierpnia 2020 r. o godz. 12, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 05 sierpnia 2020 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W trakcie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 – cena 100% – najniższa cena,
 – cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść       w czasie realizacji projektu,
– cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.
– cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto wyrażoną w złotych polskich,    obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia.
– Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych.
– cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Proszę potraktować każde z zadań jako odrębne.

Dodatkowych informacji udziela :Jerzy Pietrzak, tel. 63 27 11 037,   667637716, e-mail: woda_scieki@babiak.org.pl

 

Sporządził;                                                                                  Przewodniczący GSW

Jerzy Pietrzak                                                                             Tadeusz Sierakowski

Załącznik nr I
Załącznik nr II
Załącznik nr IV-1
Załącznik nr IV-2
Załącznik nr V