Zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

( dotyczy: „Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gminna Spółka Wodna w Babiaku
ul. Poznańska 24
62-620 Babiak
Tel. 063 2711037

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji rowów melioracji szczegółowych na terenie Gminy Babiak długości ok. 6000 mb.
2. Cena oferty powinna dotyczyć odcinka 1000 mb w tym;
–  odmulania dna rowu do głębokości 0,3 m i średnicy 0,4 m,
– rozplantowania urobku,
–  usunięcia zakrzaczeń,
–  odmulenia przepustów,
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

III.  WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
– wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
– ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
– określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
–  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas  wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące rozliczeń.
– zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym – w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z  podpisanym protokołem odbioru.
Wskazane jest aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty   przeprowadził  wizję lokalną terenu wykonania usługi.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani dokonanej wizji lokalnej w terenie.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENI
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 15 10. 2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę,
– zawierać termin ważności oferty – 30 dni.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:        www.babiak.org.pl  /zakładka: Gminna Spółka Wodna/ lub poczty na adres – Gminna Spółka Wodna w Babiaku, ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak do dnia 12 lipca 2016 r. do godziny 1145.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2016 r. o godzinie 1200, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie  ogłoszony 13 lipca 2016 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści    złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
– Cena 100% – najniższa cena,
– Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść
w czasie realizacji projektu,
– Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.
– Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto wyrażoną w złotych polskich, obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia.
– Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych.
– Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony       internetowej znajdującej się pod adresem:
www.babiak.org.pl  /zakładka: Gminna Spółka Wodna/
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela :Jerzy Pietrzak, tel. 63 27 11 037,   667 637 716, fax. 63 27 11 037,

IX. Załączniki
1.      Przedmiar robót.
2.      Wzór formularza Ofertowego.
3.      Wzór umowy.
4.      Formularz cenowy.
5.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

Sporządził: Jerzy Pietrzak