Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Babiak informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji: 1) zbiorników bezodpływowych, 2) przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie naszej Gminy prowadzony jest cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z firmami uprawnionymi do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych    i transportu nieczystości ciekłych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę. Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych      i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata (zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) na podstawie opracowanego PLANU KONTROLI. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Zgodnie z art. 10 ww. ustawy za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postepowania mandatowego można nałożyć grzywnę w wysokości 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę do 5 000 zł. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babiak są: Lp. Przedsiębiorca Telefon 1. Urząd Gminy w Babiaku, Referat Spraw Komunalnych- ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak 63 271 10 37 2. USŁUGI ASENIZACYJNE Dariusz Bagiński, z siedzibą w m. Kiełczew Smużny 36, 62 – 600 Koło 697 451 412 3. TOI TOI Polska Sp. z o. o., z siedzibą ul. Płochocińska 29, 03 – 044 Warszawa; 804 204 204 4. Firma ASEN, z siedzibą ul. Energetyczna 24, 62 – 600 Koło; 882 402 000 5. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą ul. Szybowa 2, 41 – 808 Zabrze; 32 278 45 31