Zdalna szkoła

Gmina Babiak realizuje umowę o powierzenie grantu nr 1625/2020 z dnia 23.04.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt obejmuje zakup 24 szt. laptopów (dodatkowe 26 szt. laptopów Gmina Babiak zakupiła za środki własne) na potrzeby szkół, które prowadzą zdalne nauczanie. Wartość dofinansowania: 58.302,00 zł. Koszt całkowity projektu: 121.462,50 zł. Sprzęt trafił do następujących szkół: - Zespół Szkół w Brdowie – 10 szt. - Zespół Szkół w Bogusławicach – 20 szt. - Szkoła Podstawowa w Babiaku – 20 szt. Zakupu sprzętu dokonano w dniu 31.03.2020 r.