Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany systemu gospodarowania odpadami.

Wójt Gminy Babiak informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Babiak od 1 stycznia 2016 r., wprowadzone zostaną zmiany w Systemie Gospodarowania Odpadami.
Najważniejsze zmiany to:Czyste środowiskow twojej gminie
• zmiana metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami,
• zmiana terminów płatności na kwartalne,
• objęcie systemem odbierania odpadów jednostki organizacyjne gminy oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

co wymusza złożenie nowej deklaracji „śmieciowej”.

Koszty gospodarowania odpadami w gminie Babiak na rok 2016 oszacowano na poziomie 700 000 złotych. Analiza ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy, wzrost opłat za odbieranie i transport odpadów oraz zmiana cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów w RIPOK w Koninie jednoznacznie wskazują, iż dotychczasowe stawki nie zapewniają spełnienia nałożonego w drodze ustawy wymogu samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami.
STAWKI OPŁAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 r.:
Dla nieruchomości, na których ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY wynoszą:

 • gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 1. dla 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 10,00 zł miesięcznie;
 2. dla 2 mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość – 9,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 3. dla 3 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 8,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 4. dla 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 7,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 5. dla 5 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,50 zł miesięcznie na mieszkańca,
 6. dla 6 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,00 zł miesięcznie na mieszkańca.
 7. dla 7 i powyżej 7 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 5,50 zł miesięcznie na mieszkańca.
 • gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 15 złotych od mieszkańca.

obraz segregacja

ZMIANA DEKLARACJI
Każdy właściciel nieruchomości, jak również współwłaściciel, zarządca/użytkownik, obraz_deklaracjaużytkownik wieczysty bądź inny podmiot władający nieruchomością jest obowiązany do złożenia deklaracji na nowym wzorze. Wypełnioną deklarację należy złożyć jednorazowo do dnia 31 grudnia 2015 r., w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5 – osobiście lub pocztą. Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy w Babiaku, na stronie internetowej www.babiak.org.pl w zakładce „gospodarka komunalna” oraz u Sołtysów Sołectw.
W przypadku wystąpienia zmiany np. w ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, w ciągu 14 dni należy złożyć korektę deklaracji wskazując podstawę zmiany.
W przypadku niezłożenia deklaracji, gmina w drodze decyzji samodzielnie określi wysokość opłaty, jaką właściciel nieruchomości powinien ponosić za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

TERMINY PŁATNOŚCI

 • Nieruchomości zamieszkane i jednostki organizacyjne Gminy:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie bez wezwania w czterech ratach płatnych w następujących terminach:

 1. I rata – za miesiące I-III – do dnia 15 marca danego roku;
 2. II rata – za miesiące IV-VI – do dnia 15 maja danego roku;
 3. III rata – za miesiące VII-IX – do dnia 15 września danego roku;
 4. IV rata – za miesiące X-XII – do dnia 15 listopada danego roku.

W ramach danego okresu rozliczeniowego dopuszcza się dokonywanie wpłat miesięcznych.

FORMY PŁATNOŚCI

Zadeklarowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania:

 1. u wyznaczonego inkasenta;
 2. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Babiaku w godzinach 8-14 w dni robocze od poniedziałku do piątku
 3. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku:

BS Ślesin o/Babiak 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503

Pamiętaj!

W ramach opłaty będzie można przekazać firmie wywozowej każdą ilość zebranych odpadów komunalnych.

INFORMUJEMY, że zgodnie z cennikiem RIPOK w Koninie zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych wynosi 293,76 zł. wzrost o ponad 30%.

Utrzymamy w ryzach koszty „śmieciowe” tylko wtedy, gdy będziemy segregować odpady i uzyskamy odpowiednie poziomy odzysku: 2016 – 18%, 2018 – 30 % 2020 – 50 %.

APELUJEMY do wszystkich mieszkańców o selektywne zbieranie odpadów!

graty

 W razie stwierdzenia, że pomimo zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób rażący nie są przestrzegane jej zasady, wystawiona zostanie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem wyższej stawki.

harmonogram_wywozu

Terminy odbioru odpadów (zebranych selektywnie jak i zmieszanych) zostały ustalone z firmą wywozową, która dostarczyła każdemu mieszkańcowi harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Harmonogramy są również udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Poza terminami ustalonymi w harmonogramie każdy właściciel nieruchomości ma możliwość oddania każdej ilości odpadów zebranych selektywnie w tym: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, popiołu, chemikaliów, odpadów ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Poloniszu.

Transport odpadów do PSZOK w Poloniszu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej www.babiak.org.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej. W razie pytań informacje udzielane są w tut. Urzędzie pok. Nr 34, bądź pod numerem telefonu: 63 271 10 71 lub 63  271 16 24.