Zwrot podatku akcyzowego … okólnik.

O K Ó L N I K

   dla mieszkańców    G M I N Y    B A B I A K

             Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

   od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:

– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do   produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31   stycznia   2019 r.,

– informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek     przeliczeniowych bydła tj. DJP za 2018 rok (informacja   do pobrania z ARMiR w Kole).

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2019 r.

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1/l oleju (Dz.U. z 2018 r. poz. 2313).

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. wyniesie 100,00 zł oraz  dla posiadaczy bydła maksymalna kwota zwrotu wyniesie 30,00 zł x średnia roczna liczba DJP.

 

                                                       Wójt Gminy

                                            (-) Wojciech Chojnowski