Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 O K Ó L N I K

   dla mieszkańców   G M I N Y    B A B I A K

              Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

–   od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:

– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do   produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31  stycznia   2017 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r.

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1/l oleju (Dz.U. z 2016 r. poz. 1934).

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wyniesie 86,00 zł.

 

      Wójt Gminy

Wojciech Chojnowski