Projekt „PIERWSZY BIZNES”

Szanowni Państwo,

Z dniem 31 października 2013 r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do Projektu pt. „PIERWSZY BIZNES”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

„Pierwszy Biznes” to program oferujący pomoc szkoleniowo-doradczą oraz finansową, skierowany do osób, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

a)      są mieszkańcami (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) subregionu konińskiego: miasto Konin, powiat koniński ziemski, kolski, słupecki i turecki,

b)     są osobami bezrobotnymi poniżej 25 roku życia,

c)      nie prowadziły / nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach przed dniem przystąpienia do projektu,

d)     nie uczestniczą w innym projekcie z Działania 6.2 PO KL,

e)     nie otrzymały jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego przyznawanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

f)       nie otrzymały środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL lub 6.2 PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

g)      są osobami zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne – wymagane zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Z poważaniem
Damian Tęcza
Koodynator Regionalny
ds. promocji, rekrutacji i obsługi uczestników
Biuro Projektu „Pierwszy Biznes”
ul. Chopina 9/65
62-510 Konin
T: 795 541 229

PB_informacja01 PB_informacja02