Walne zebranie Spółki Wodnej

Na podstawie art. 458 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz. U. z 2023 poz.1478 ze zm.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

29 kwietnia 2024 r. tj. poniedziałek o godzinie 1200  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2023 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2023.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: ustalenia stawki składki członkowskiej na 2024 r.
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2024.
 12. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Informacja o walnym zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku http://www.babiak.org.pl – w zakładce Spółki Wodnej oraz tablicy ogłoszeń.

 Przewodniczący Zarządu GSW

Tadeusz Sierakowski

Załączniki