Przetarg ustny nieograniczony

WÓJT GMINY BABIAK
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus 3512 K będącego własnością Gminy Babiak, który odbędzie się w dniu 10 maja 2024 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak, sala nr 18

Czerwony ciągnik ursus 3512 K

I. Cena wywoławcza wynosi 16 000,00 zł netto (dziesięć szesnaście tysięcy zł 00/100) + VAT
23% . Cena ruchomości i stan techniczny została ustalona w oparciu o operat sporządzony przez rzeczoznawcę uprawnionego mgr. inż. Piotra Marszałka.

II. Ogłoszony do przetargu ustnego nieograniczonego ciągnik rolniczy Ursus 3512 K będzie sprzedany na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury (tj. dnia podpisania protokołu przetargu), na konto w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Ślesinie/ oddział w Babiaku nr 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503. Nabywca, który w ww. terminie nie uiści pozostałej ceny nabycia, traci prawo wynikające z przebicia  oraz wpłacone wadium. Do ustalonej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

III. Opis i dane techniczne:
Ciągnik rolniczy to pojazd mechaniczny używany głównie w rolnictwie do ciągnięcia lub napędzania narzędzi rolniczych, maszyn lub przyczep. Jest to pojazd o dużej mocy, specjalnie zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach na polu. Cechuje się silnym silnikiem, czterokołowym napędem, dużymi kołami o specjalnych bieżnikach, a także hydraulicznym układem podnoszenia, który umożliwia korzystanie z różnych narzędzi doczepianych do ciągnika. Model 3512K produkowany był w latach 1984 – 2009 (do 1988 roku jako – Ursus MF 255) z przeznaczeniem do prac w małych i średnich gospodarstwach rolnych. Oferowany model jest rozwinięciem oryginału – posiadającym bardziej ergonomiczną i komfortową kabinę, a część elementów wykonano z tworzywa sztucznego. Sprzęt w ciągłej eksploatacji. Stan techniczny: dobry. Widoczne ślady normalnej eksploatacji. Układ wydechowy
skorodowany wżerowo.

 

Marka URSUS
Model 3512 K
Rodzaj urządzenia ciągnik rolniczy
Nr VIN 0107504
Rok produkcji 1996
Masa własna 2405 kg
Silnik 3250
Moc 35 kW przy 2250 obr./min.
Rodzaj zasilania Olej napędowy
Rodzaj silnika Wysokoprężny
Rodzaj napędu Mechaniczny na tylną oś
Licznik/ Czas pracy 6818 mtg/ 15000 mtg
Data pierwszej rejestracji/Ubezpieczenie OC/ koniec badań technicznych 24.12.1996 / do 23.04.2025 / do 03.07.2025

 

IV. Warunki udziału w przetargu:
1) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto UG w
Babiaku nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713 wadium w wysokości 200,00 zł (dwieście
złotych 00/100) do dnia 9 maja 2024 r. włącznie;
2) wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny
nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie;
3) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta,
zostanie zaliczona na poczet ceny.
4) Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu:
a) dowodu wniesienia wadium,
b) w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,
c) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych
pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących
podmiot,
d) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, do dokonania czynności
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków albo jednego z nich ze
stosownym potwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na
odpłatne nabycie ruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę
ustaloną w przetargu, albo złożenie oświadczenia o nabywaniu ruchomości z majątku
odrębnego bądź przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie współwłasności
majątkowej małżeńskiej.

V. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Minimalne postąpienie wynosi 500 zł – do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny
podatek VAT.
2) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3) Wójt Gminy Babiak zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny. W takiej sytuacji, wpłacone wadia zwraca się wpłacającym.
4) Ruchomość ze stanem znajduje się na terenie Urzędu Gminy w Babiaku, ul. Poznańska 24,
62-620 Babiak, jej oględziny możliwe są od pon. do pt. w godz. 8:00 – 15:00.
5) Wójt Gminy Babiak nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedawane ruchomości oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

VI. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

VII. Nabywca po otrzymaniu i opłaceniu faktury odbierze sprzęt we własnym zakresie.
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Babiaku jest Wójt Urzędu Gminy z siedzibą w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iodo@babiak.org.pl lub pisemnie na adres: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a. realizacja zadań w interesie publicznym należących do zadań własnych gminy lub zleconych i powierzonych,
b. wykonywanie zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi Gminy.
c. prowadzenie postępowań należących do właściwości Wójt Gminy w sprawach indywidualnych,
d. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przewidzianych prawem, a w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych oraz archiwizacja dokumentów – w tym akt postępowań administracyjnych;
e. realizacja działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie prawnie dozwolonym.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od rodzaju Pani/Pana sprawy jest:
a. niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
d. Pani/Pana zgoda –w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty upoważnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane do czasu
jej cofnięcia.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora -przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa, lub warunkiem koniecznym zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości należytej obsługi ze strony Urzędu w Babiaku.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
VIII. Szczegółowych informacji o przedmiocie zakupu, warunkach przetargu i oględzinach sprzętu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak, pok. 21 w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.

 

Załącznik 1 do ogłoszenia o przetargu

 

Czerwony ciągnik ursus 3512 K - tył Czerwony ciągnik ursus 3512 K - lewy bok Czerwony ciągnik ursus 3512 K - przód Czerwony ciągnik ursus 3512 K - prawy bok