Informacja – odpady komunalne

INFORMACJA URZĘDU GMINY W BABIAKU NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  (Dz. U. z 2024 r. poz. 399)

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak:

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babiak odbiera i transportuje firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (umowa została zawarta na okres od 01.05.2023 r. do 30.06.2024 r.).

 

Lp. Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON NIP
1. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”
Andrzej Bakun
Roztoka 6,62-513 Krzymów
665-181-26-99
2. Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno
666-00-03-887
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew 665-296-32-71
4. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ,
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
775-000-05-16
5. EKOREC sp. z o.o.
Brzeźno, ul. Słoneczna 7, 62-513 Krzymów
665-303-35-97
6. ECO-SPEED Leszek Bogdański
Kominy 6A, 87300 Brodnica
712-127-98-32
7. ECOVIR Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 36  09-228 Ligowo
776-170-46-81

Więcej „Informacja – odpady komunalne”

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Babiak informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów cywilno-prawnych (zawartych z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) – osiągnęły następujące wyniki:

Lp.Nazwa i adres podmiotuOsiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami,innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
1.Tonsmeier Centrum Sp .z o.o., ul. Łąkoszyńska 127,               99-300 Kutno1,07 %38,93 %brak wskazań
2.Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun    Roztoka 6, 62-513 Krzymówbrak wskazań40,32 %brak wskazań
3.Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Kołosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
4.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 39,                 62-610 Sompolnosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
5.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,  62-540 Kleczewsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
6.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Koninsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
7.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesinsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Babiak informuje, żepodmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów cywilno-prawnych (zawartych z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) – osiągnęły następujące wyniki:

Lp.Nazwa i adres podmiotuOsiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami,innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
1.Tonsmeier Centrum Sp .z o.o., ul. Łąkoszyńska 127,               99-300 Kutno1,810 %30,975 %0,000 %
2.Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun    Roztoka 6, 62-513 Krzymówbrak wskazań74,48 %brak wskazań
3.Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Kołosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
4.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 39,                 62-610 Sompolnosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
5.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,               62-540 Kleczewsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
6.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Koninsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
7.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesinsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe

2019 r.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Babiak poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Babiak informuje, że:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR = 0,04 %;
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 29,50 %;
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr = 84,91 %.

2018 r.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Babiak poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Babiak informuje, że:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR = 0,093 %;
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 25,665 %;
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr = 93,84 %.

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne poziomach recyklingu.

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), Wójt Gminy Babiak informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne osiągnęły następujące wyniki:

Lp. Nazwa i adres podmiotu osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
1. Tonsmeier Centrum Sp .z o.o., ul. Łąkoszyńska 127,               99-300 Kutno 1,468 % 20,261 % brak wskazań
2. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun    Roztoka 6, 62-513 Krzymów 0,0 % 50,31 % brak wskazań
3. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dąbska 24, 62-600 Koło

sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
4. Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 39,                 62-610 Sompolno

sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,               62-540 Kleczew sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
7. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin

sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
8. P.P.H.U. „MARDO” Jolanta Janiak, ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe

2017 rok.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Babiak poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), Wójt Gminy Babiak informuje, że:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR = 0,07 %
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 24,6 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr = 100 %

2016 rok.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Babiak poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Wójt Gminy Babiak informuje, że:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR = 0,0036 %
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 21,175 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr = 100 %

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), Wójt Gminy Babiak informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne osiągnęły następujące wyniki:

Więcej „2016 rok.”

2015 rok.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Babiak poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Babiak informuje, że:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR = 47,25 %
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 22,24 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr = 100 %

 

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.

 Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Wójt Gminy Babiak informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne osiągnęły następujące wyniki:

Więcej „2015 rok.”

2014 rok.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Babiak poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Babiak informuje, że:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR = 66,8 %
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 17,31 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr = 100 %

 

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.

 Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Babiak informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne osiągnęły następujące wyniki:

Więcej „2014 rok.”