Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że zgłoszeniu do tut. urzędu podlegają oczyszczalnie ścieków   o przepustowości do 5 mna dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

23620_oczyszczalnia_sciekow1_600

Podstawa prawna:

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1628 ze zm.) – część I, pkt 13 załącznika do ustawy.

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

 1.   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2.   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);
 3.   rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4.   czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5.   wielkość i rodzaj emisji;
 6.   opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7.   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

 • mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
 • kopia zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy
w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak, pok. 33 (sekretariat), tel. 63 27 11 071

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Inne informacje
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak, pok. nr 22, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 63 27 11 071.

Materiały do pobrania:

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.doc

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf