Podatki i opłaty lokalne

Stawki obowiązują od 22.09.2021 do 21.09.2024 r.

Ceny i stawki opłat podane są dla kolejnych dwunastomiesięcznych okresów następujących po sobie. Obowiązują one w terminach:

1-12 m-ce: od 22.09.2021 r. do 21.09.2022 r.

13-24 m-ce od 22.09.2022 r. do 21.09.2023 r.

24-36 m-ce od 22.09.2023 r. do 21.09.2024 r.

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Tabela A. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Jednostka miary

netto w okresie od 1 do 12 miesiąca

netto w okresie od 13 do 24 miesiąca

netto w okresie od 25 do 36 miesiąca

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Cena za 1m3 dostarczanej wody

3,13

3,19

3,24

zł/m3

2.

Woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych

Cena za 1m3 pobranej wody

3,13

3,19

3,24

zł/m3

3.

Woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe

Cena za 1m3 pobranej wody

3,13

3,19

3,24

zł/m3

4.

Woda zużyta do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Cena za 1 m3

pobranej wody

3,13

3,19

3,24

zł/m3

5.

Odbiorcy wody

Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

6,48

6,52

6,56

zł/odbiorca/

miesiąc

1 Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzana ścieków

Tabela A. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

netto w okresie od 1 do 12 miesiąca

netto w okresie od 13 do 24 miesiąca

netto w okresie od 25 do 36 miesiąca

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

8,10

8,18

8,25

zł/m3

1 Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty dla grupy taryfowej „Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy” do 1m3 ścieków w wysokości 3,80 zł.. Dopłaty finansowane są z budżetu gminy na podstawie uchwały Rady Gmin Babiak Nr XXVI/283/21 z dnia 6 września 2021 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w zakresie realizowanym przez Urząd Gminy Babiak – 13,95 zł netto (15,07 zł z VAT) za 1 m3.

Za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków jak i za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych można otrzymać faktury elektroniczne, w tym celu trzeba: link

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 1. 17,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 2. 51,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, tj.: – 2,00 złote od osoby miesięcznie.**

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
 1. pojemnik lub worek o pojemności 80 l –   3,94 zł;
 2. pojemnik lub worek o pojemności 120 l  –   5,91 zł;
 3. pojemnik lub worek o pojemności 240 l  – 11,82 zł;
 4. pojemnik o pojemności 360 l –  17,73 zł;
 5. pojemnik o pojemności 1100 l –  54,18 zł;
 6. pojemnik (dzwon) o pojemności 1500 l –  73,88 zł;
 7. pojemnik (dzwon) o pojemności 2500 L – 123,14 zł;
 8. pojemnik (kontener) o pojemności 5000 l – 246,27 zł;
 9. pojemnik (kontener) o pojemności 7000 l – 344,78 zł;
 10. pojemnik (kontener) o pojemności 10000 l – 492,54 zł.

Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie w drodze inkasa; może także być dokonywana przelewem na wydzielony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Babiaku.

Stawki obowiązują od 01.04.2020 roku.

Informacja dla właścicieli nieruchomości letniskowych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak

Jak wypełnić deklaracje

Szczegółowa informacja

O deklaracjach

 Podatek od nieruchomości

2024

Wysokość podatku od nieruchomości na 2022 rok Rada Gminy określiła uchwałą
nr XLVIII/475/23 z dnia 27 października 2023 r.

Uchwała Nr XLVIII/475/23 Rady Gminy Babiak z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Grunty:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów – 1,34 zł od m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 r., poz. 1398 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł. od 1 m2 powierzchni,

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 6,76 zł od m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i sut. 3 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Z podatku od nieruchomości zwalnia się budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby:

 1. Ochrony przeciwpożarowej,
 2. Świadczenia usług komunalnych (użyteczności publicznej),
 3. Świadczenia usług kulturalnych,
 4. Ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 5. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują od 01.01.2024 r.

2023

Wysokość podatku od nieruchomości na 2022 rok Rada Gminy określiła uchwałą
nr XXXVIII/392/22 z dnia 4 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/392/22 RADY GMINY BABIAK z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Grunty:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów – 1,16 zł od m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 r., poz. 1398 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł. od 1 m2 powierzchni,

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł od m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i sut. 3 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Z podatku od nieruchomości zwalnia się budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby:

 1. Ochrony przeciwpożarowej,
 2. Świadczenia usług komunalnych (użyteczności publicznej),
 3. Świadczenia usług kulturalnych,
 4. Ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 5. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują od 01.01.2023 r.

Podatek rolny

2024

Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy Babiak uchwałą nr XLVIII/473/23 z dnia 27 października 2023 r. – 70 zł na 1q

Uchwała Nr XLVIII/476/23 Rady Gminy Babiak z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Stawka podatku rolnego obowiązuje od 01.01.2024 r.

2023

Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy Babiak uchwałą nr XXXVIII/391/22 z dnia 4 listopada 2022 r. – 70 zł na 1q

UCHWAŁA NR XXXVIII/391/22 RADY GMINY BABIAK z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Stawka podatku rolnego obowiązuje od 01.01.2023 r.

 Podatek leśny

Średnia cena skupu drewna ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 327,43 zł za 1 m3

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Stawka podatku leśnego obowiązuje od 01.01.2024 r.

  Podatek od środków transportu:

2024

Uchwała Nr XLVIII/477/23 Rady Gminy Babiak z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 Stawki podatku od środków transportowych obowiązują od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2023

UCHWAŁA NR XXXVIII/393/22 RADY GMINY BABIAK z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 Stawki podatku od środków transportowych obowiązują od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Informacje i deklaracje:

Wzory informacji oraz deklaracji podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych obowiązujące od dnia 01.07.2019 roku.

Formularze można wysłać również drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP, niezbędny jest do tego podpis elektroniczny lub zaufany profil.

Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Babiak:

1) od sprzedaży towarów z ręki, koszyka i skrzynki – 2,00 zł.
2) od sprzedaży towarów z własnego stoiska małego (do 1 metra długości) – 7,00 zł.
3) od sprzedaży towarów ze stoiska i ławy (do 2 metrów długości) – 15,00 zł.
4) od sprzedaży ze stoiska, ławy, samochodu (do 4 metrów długości) – 25,00 zł.
5) od sprzedaży ze stoiska, ławy, samochodu o długości 5 metrów – 30,00 zł i następnie za każdy kolejny metr dodatkowo po 5,00 zł.

Inne opłaty administracyjne

(zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)

Numer konta, na który można dokonywać wszelkich opłat:

Podatki i opłaty lokalne:
BS Ślesin/o Babiak 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320